Vedtægter

 

 

VEDTÆGTER FOR RUDOLF STEINER BØRNEHAVEN OG VUGGESTUEN TUSINDFRYD

CVR 2109 5796

§ 1 Navn og hjemsted

Institutionens navn er: Rudolf Steiner Børnehaven og Vuggestuen Tusindfryd. Institutionen har hjemme i Københavns kommune, J.P.E. Hartmanns Allé 13a, 2500 Valby.

§ 2 Institutionens formål og oprindelse, samt vedtægternes baggrund

Rudolf Steiner Børnehaven og Vuggestuen Tusindfryd har til formål at drive børneinstitution på grundlag af Rudolf Steiners pædagogiske og antroposofiske impulser, der sigter på børnenes fysiske, sjælelige og åndelige udvikling. Det er institutionens formål at skabe et miljø, i hvilket børnene kan udvikle deres individuelle egenskaber i fællesskab med andre, og at medvirke til, at der gives børnene de bedste muligheder for at udvikle sig fysisk, følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. Institutionen skal således stedse sørge for at skabe de bedst mulige rammer for børnenes aktivitet, skabertrang og udvikling, herunder at bibringe børnene en begyndende forståelse for betydningen af fællesskaber, samarbejde og sameksistens for menneskers trivsel i samfundet. Disse formål skal fremmes gennem et samarbejde mellem medarbejdere, forældre og bestyrelse. Institutionen skal virke som daginstitution i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen. Det overlades til bestyrelsen at fastlægge den nærmere form for institutionens virker under iagttagelse af. de til enhver tid gældende regler herom. Institutionen er tilsluttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (herefter benævnt LDD). Institutionen har under oprettelse været benævnt Valby Børnehaveforening og Valby Folkebørnehaveforening, og erhvervede ved skøde, tinglyst d. 26. oktober 1998, 2⁄3 af ejendommen beliggende J.P.E. Hartmanns Allé 13, 2500 Valby, matr. nr 3 cq Valby. På det digitale bestyrelsesmøde afholdt 25./26. september er det besluttet ved almindelig stemmeflerhed at ændre navnet til Rudolf Steiner Børnehaven og Vuggestuen Tusindfryd. Nærværende vedtægter erstatter således vedtægterne af mandag d. 09. juni 2008.

§ 3 Institutionens praktiske virke

Institutionen skal virke som børneinstitution for børn i alderen 0 - 6 år og den skal levere et bidrag til Valbys generelle og forebyggende tilbud på børn- og ungeområdet, efter Rudolf Steiners pædagogiske impulser. Institutionen er åben for alle børn, også børn der kræver en særlig pædagogisk indsats. Det pædagogiske arbejde i institutionen sker til fremme af tolerance og medmenneskelighed. Disse afgørende karakteristika for institutionen skal under aller omstændigheder bibeholdes. Institutionen følger i øvrigt Københavns kommune vedtagne retningslinjer for sprogstimulering af flersprogede børn, og er åben overfor at navnlig sådanne børn kræver en særlig pædagogisk indsats. Opsigelse eller udmeldelse kan tidligst ske med to måneders varsel til den 01. i en måned. Ferielukning fastsættes af institutionens bestyrelse med mindst tre måneders varsel og kan maksimalt ske i fem uger. Institutionen har åbent alle hverdage. Åbningstiden fastsættes af bestyrelsen. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel eller mere efter bestyrelsens skøn, såfremt forældrebetalingen ikke er indgået otte dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket to ganske skriftligt, evt pr mail, for betalingen. Der skal som minimum være tale om en betalingsoverskridelse på tre uger før opsigelse kan finde sted.

§ 4 Institutionens ledelse

Der ansættes en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen. Institutionen skal respektere de til enhver tid gældende regler og aftaler. Følgende er gældende for forældrevalgte bestyrelser:

A. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges på et forældremøde, som afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Hvert år er to medlemmer på valg, jf § 5. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ved barnets udmeldelse af institutionen udtræde hurtigst muligt af bestyrelsen, dog senest tre måneder efter barnets udmeldelse.

B. Et bestyrelsesmedlem vælges blandt institutionens fastansatte medarbejdere C. To medlemmer udpeges af LDD for en periode af to år Blandt forældrene vælges eller udpeges af bestyrelsen to suppleanter for de under punkt A anførte forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Disse indtræder i bestyrelsen for længere forfald eller udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Suppleanternes valgperiode er et år. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter såvel som medarbejdere fra institutionens daglige ledelse deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden disse har stemmeret. Institutionens daglige leder deltager i bestyrelsesmøder. Genvalg eller genudpegning til bestyrelses- og suppleantposter kan finde sted. Kun forældre til børn indmeldt i institutionen på valgdatoen kan modtage valg i henhold til pkt. A og som suppleant herfor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og næstformand. Det skal tilstræbes, at formands- og næstformandsposten besættes med repræsnetation fra de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. En medarbejder i institutionen kan ikke være formand eller næstformand. Om bestyrelsens virke henvises til § 6.

§ 5 Valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer

Valgbarhed og valgret :

Forældre / værger med børn indmeldt i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Personer ansat i institutionen kan ikke vælges som forældrerepræsentant, og der kan ikke tillægges valgret til mere end to personer for samme barn, ligesom personer der ikke har forældremyndigheden over et barn, kun kan opnå valgret og valgbarhed, hvis forældremyndighedens rette indehaver ikke deltager i valget.

Valgets forberedelse Der ophænges en valgliste i institutionen, på hvilken valgbare kandidater kan tilmelde sig valget. Dette gøres mindst 14 dage før valgets afholdelse. Valgets afholdelse Valget afholdes inden udgangen af april i et åbent valgmøde, hvortil alle stemmeberettigede medlemmer har adgang.

Valgmødet ledes af institutionens leder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme. Der opstilles et antal kandidater svarende til mindst antallet af forældrerepræsentanter og suppleanter i bestyrelsen. Hver stemmeberettigede har herefter et antal stemmer svarende til antallet af forældrerepræsentanter uden suppleanter i bestyrelsen. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. En kandidat kan lade sig opstille ved fuldmagt. Hver stemmeberettigede har kun ret til at stemme én gang uanset antal børn i institutionen. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt, således at de, der opnår flest stemmer er valgt som nr. 1., nr 2., o.s.v. indtil alle forældrerepræsentanter og suppleanter er valgt. Ved alle valg til bestyrelsen foretages der i tilfælde af stemmelighed omvalg, hvor hver stemmeberettigede har et antal stemmer svarende til antallet af forældrerepræsentanter, der opnåede stemmelighed. Medfører omvalget ikke en de gælder for bestyrelsens sammensætning, jf lovgivningskrav om afklaring, foretages lodtrækning ved lederens

For bestyrelsens arbejde kan der udarbejdes en forretningsorden, der blandt andet kan angive de punkter, som skal behandles og med nærmere præcisering af de samlede ledelsesmæssige opgaver, herunder eventuel delegering af opgaver indenfor bestyrelsens kompetenceområder. Bestyrelsen kan med simpelt flertal vedtage at fravige forretningsordenen. Formanden eller dirigenten, i så fald en sådan er udpeget, afgør med bindende virkning alle spørgsmål om afstemningsmetode, herunder skriftlig eller mundtlig afstemning. Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af institutionens midler og tildelinger m.v., og foranlediger i samarbejde med institutionens daglige ledelse, at der udarbejdes en årsplan, som har til formål at virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelsen og ledelsen samt medarbejderkredsen, og samtidig være egnet som orientering til institutionens brugere og samarbejdspartnere om institutionens virke. Institutionens ledelse fremlægger på bestyrelsesmødet i årets fjerde kvartal et forslag eller oplæg til årsplan for det følgende år. Forslaget bearbejdes så i samråd med bestyrelsen, der skal godkende den endelige årsplan. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg eller et ad hoc-udvalg på tre medlemmer. Bestyrelsen påser at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og årsplan, samt de til enhver tid gældende regler for og aftaler om ledelse og drift af en daginstitution. Den pædagogiske ledelse henhører i første række under lederen eller ved dennes fravær under eventuel souschef. Dette er under ansvar overfor bestyrelsen. Lederen skal én gang om året tilbydes en såkaldt udviklingssamtale, som tager udgangspunkt i den til enhver tid vedtagne praksis for institutionens medarbejdere. Bestyrelsen bestemmer selv hvem af bestyrelsesmedlemmerne, der varetager denne funktion. Bestyrelsen forestår ansættelser og afskedigelser af institutionens leder og eventuel souschef, dog under iagttagelse af regler og aftaler som måtte gælde. Bestyrelsen skal iagttage tavshedspligt efter de almindelige gældende regler, herunder principperne i Forvaltningslovens § 27, om arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget. § 7 Bestyrelsens beslutninger Bestyrelsen skal indkaldes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, og bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I alle bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder deltager lederen og/eller souschefen. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol. referater underskrives som minimum af formand ller næstformand på næste møde, og er dermed godkendt. Protokollen skal opbevares i institutionen. Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme. Der kan kun stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagten er skriftlig og er givet for et specifikt bestyrelsesmøde og til en angiven person, der skal være bestyrelsesmedlem. Fuldmagten må ikke indeholde bindinger med hensyn til afstemning eller valg. det skal således stå den fuldbemægtigede frit, hvorledes vedkommende vil stemme, også i henhold til fuldmagten. Som udgangspunkt træffer bestyrelsen afgørelse ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsens formands stemme afgørende.

Del siden